Kamerverhuur voorwaarden

Versie:1.0
Datum: 13-5-2020

 

Definities

De in de Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

 1.  Advertentie(s) De advertentie waarin woonruimte wordt aangeboden, door De Verhuurder en welke zichtbaar is op de Website van Sv AMORAS
 2. Account de persoonlijke online omgeving welke aan de Verhuurder door Sv AMORAS ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst te gebruiken en te beheren
 3.  Verhuurder De natuurlijke of rechtspersoon die met akkoord gaat met de voorwaarden en Advertentie(s) plaatst op de Website
 4. Dienst De mogelijkheid om woonruimte te verhuren middels een advertentie te plaatsen op de Website van Sv AMORAS
 5. Persoonsgegevens elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 6. Sv AMORAS De stichting AMORAS, gevestigd te Arnhem, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 63458330
 7. Voorwaarden De bepaling uit het onderhavige document
 8. Website ww.svamoras.nl dan wel sub domeinen, andere extensies van betreffende domein.

 

Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder die gebruikt maakt van de Dienst van sv AMORAS
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Verhuurder die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Voorwaarden zijn voor sv AMORAS alleen bindend indien en voor zo ver deze door sv AMORAS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen sv AMORAS en de Verhuurder komst tot stand nadat de Verhuurder een Advertentie plaatst op de Website en deze door sv AMORAS schriftelijk is bevestigd.
 2. Sv AMORAS is ten allen tijden gerechtigs een Advertentie te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de reden in dit verband te vermelden.

 

Levering van de Dienst

 1. De Dienst wordt door sv AMORAS aangeboden met als doel om huurders en verhuurders van woonruimte met elkaar in contact te brengen. De Verhuurder is zich er van bewust dat sv AMORAS slechts een faciliterende rol heeft en niet verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen verhuurder en huurder en nimmer optreedt in de hoedanigheid van bemiddelaar.
 2. Voor zover mogelijk levert sv AMORAS de Dienst “as-is”, wat betekend dat zij geen garanties geeft over de werking van de Dienst.

 

Gebruik van de Dienst

 1. Om de Dienst te gebruiken zal de Verhuurder zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken waarna registratie van het Account van de Verhuurder is voltooid.
 2. Verhuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikersnaam en wachtwoord, ondanks het feit dat deze mogelijk in eerste instantie door Sv AMORAS zijn aangeleverd
 3. Sv AMORAS verstrekt de Verhuurder hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor de Dienst. Dit recht is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 4. Verhuurder dient de toegang tot zijn account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Verhuurder het wachtwoord strikt geheim te houden. Sv AMORAS mag er van uitgaan dat alle handelingen vanaf het account van de Verhuurder na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Verhuurder is aansprakelijk voor al deze handelingen.
 5. Met de Dienst verwerkt Verhuurder mogelijk persoonsgegeven. Hierop zijn de algemene privacy voorwaarden van sv AMORAS van toepassing.

 

Gebruiksregels

 1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. Daarnaast is het verboden via de Dienst:
 3. Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken
 4. Informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is(onjuiste categorie of plaats)
 5. Informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is ( ook indien deze op zich legaal is)
 6. Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen
 7. De persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
 8. Verhuurder zal via de Dienst verkregen Persoonsgegevens van Huurders niet voor andere doeleinde gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst to (ver)huur van woonruimte en daarmee samenhangende handelingen.

 

 1. Indien sv AMORAS constateert dat Verhuurder bovengenoemde waarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag sv AMORAS zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. sv AMORAS heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct stop te beëindigen. Daarnaast zal het Account worden geblokkeerd.

 

Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Sv AMORAS spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Sv AMORAS onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als die kan leiden tot een beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. Sv AMORAS mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Verhuurder welkom, maar uiteindelijk beslist sv AMORAS zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. sv AMORAS is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

 

Wijzigingen en voorwaarden

 1. Sv AMORAS heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Sv AMROAS zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via de Dienst aankondigen zodat Verhuurder daar kennis van kan nemen.
 3. Indien Verhuurder een wijziging of aanvulling in de Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerking treden de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 1. Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling in deze Voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vast staat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

Download de voorwaarden

Compare